רשלנות רפואית זה התחום שלנו
שלבים בהליך של תביעת רשלנות רפואית

שלבים בהליך של תביעת רשלנות רפואית

תביעת רשלנות רפואית מתבססת, לרוב, על עוולת הרשלנות המעוגנת בפקודת הנזיקין. על פי הפקודה, ישנם מספר יסודות אותם צריך הניזוק להוכיח בכדי שבית המשפט יכיר בזכאותו לקבלת פיצוי במסגרת התביעה. כך, צריך התובע לבסס את יסוד ההתרשלות, זאת באמצעות הוכחת הטענה לפיה הטיפול הרפואי שבוצע בו סטה מהטיפול הרפואי הסטנדרטי שיש לצפות מרופא סביר בנסיבות העניין. יתר על כן, על כתב התביעה להראות כי הנזק שנגרם לתובע ארע בעקבות אותה חריגה רשלנית מן הסטנדרט הרפואי המקובל. בנוסף להוכחת קיומו של הקשר הסיבתי האמור, על תביעת הרשלנות הרפואית להראות כי אכן נגרם לו נזק בפועל.

על אף האמור לעיל, יש להבהיר כי אף אם תנאי עוולת הרשלנות המפורטים לעיל אינם מתקיימים, ישנם אמצעים משפטיים נוספים עליהם יכול התובע לבסס תביעת רשלנות רפואית (למשל, הגשת תביעה כנגד הרופא המטפל על בסיס עוולת התקיפה המנויה גם היא בפקודת הנזיקין).

יש לציין כי ניהול תביעת רשלנות רפואית מצריך מהניזוק להוציא הוצאות שונות, הן הוצאות בסיסיות הקיימות בכל תביעה (למשל, שכר טרחת עורך הדין, אגרת בית משפט ועוד) והן הוצאות המיוחדות לתביעות רשלנות רפואית (כגון תשלום שכר טרחה לרופא מומחה בגין עריכת חוות דעת). אשר על כן, על מטופל שנגרם לו נזק בגין רשלנות רפואית, לבחון את סוג הנזק שנגרם לו ובהמשך לכך לוודא כי הפיצוי שיידרש בגינו יהא גבוה מסכום ההוצאות שיוציא על ניהול התביעה, כאמור.

במידה והמטופל מעריך כי הנזק שחווה יניב לו פיצוי גבוה מסך הוצאות התביעה, עליו לפנות אל עורך דין רשלנות רפואית המתמחה בהגשת תביעות בתחום. עובר לפניה האמורה על הניזוק לבקש מהמוסד הרפואי בו טופל את הרשומות הרפואיות המתעדות את הטיפול הרפואי שבוצע בו (המוסד הרפואי מחוייב למסור למטופל את הרשומות הרפואיות בכפוף לכך שבא כוח המטופל צירף לבקשתו כתב ויתור סודיות רפואית). עורך הדין יבדוק את התיעוד הרפואי האמור, יבחן האם מתקיימים כל תנאיה של עוולת הרשלנות. בהמשך לכך, במידה ועורך הדין סבור כי מתקיימת לניזוק עילת תביעה, הוא יעביר את הרשומות הרפואיות לרופא מומחה, על מנת שיבחן את המקרה מזוית רפואית ויקבע בחוות דעת מטעמו כי עסקינן במקרה מובהק של רשלנות רפואית.

ישנה חשיבות רבה לחוות הדעת שתוגש על ידי התובע. ודוק, במסגרת חוות הדעת קובע הרופא המומחה מהי הפרקטיקה הרפואית המקובלת בנסיבות העניין. במידה ובית המשפט יאמץ את חוות דעתו לעניין זה, הרי שלאור זאת תיבחן התקיימותו של יסוד ההתרשלות בנסיבות האמורות. לא זו אף זו, הרופא המומחה שם דגש במסגרת חוות דעתו על הנזק שנגרם למטופל בפועל ושעל פיו קובע בית המשפט את הפיצוי שיש להעניק למטופל. בנוסף, חוות הדעת האמורה אף אמורה להצביע על הקשר הסיבתי שקיים בין ההתנהגות הרשלנית הנטענת לבין אותם נזקים.

לאור האמור לעיל ברי כי על הניזוק לעבור דרך ארוכה לפני שיקבל פיצוי בגין נזקיו. יחד עם זאת, שכירת שירותיו של עורך דין רשלנות רפואית הבקיא בתחום תקל על הדרך האמורה ותקצר אותה באופן משמעותי.

סגירת תפריט